Od 01-10-2020 zmieniają się przepisy dotyczące wysyłania deklaracji VAT oraz danych które będą umieszczane w nowym pliku JPK.
Zmiany dotyczą tylko podatników podatku VAT i tylko do tych jest kierowana nasza informacja.
1. Począwszy od dokumentów za październik nie będą już wysyłane deklaracje VAT, zarówno miesięczne jak i kwartalne.

 

2. Dane zawarte w dotychczasowej deklaracji VAT-7, bądź VAT-7K będą umieszczone w części deklaracyjnej pliku JPK

 

3. Ustawodawca narzucił obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług odpowiednimi kodami GTU (dotyczy tylko faktur sprzedaży) –
te, które będą najczęściej występować wśród naszych klientów to(podkreślam, że obowiązek oznaczania GTU dotyczy tylko faktur sprzedaży (również dla osób fizycznych z paragonów), nie dotyczy sprzedaży rejestrowanej w kasie fiskalnej
 • GTU_01
  Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_02
  Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
 • GTU_03
  Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do
  kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04
  Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU_05
  Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_06
  Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_07
  Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08
  Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
 • GTU_09
  Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
  farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
 • GTU_10
  Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11
  Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
 • GTU_12
  Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13
  Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 5
4. Firmy, które przesyłają nam pliki JPK do wgrania sprzedaży, muszą już bezpośrednio w swoich programach oznaczyć sprzedaż odpowiednimi kodami GT.
 W przypadku dostarczania nam faktur sprzedaży w wersji papierowej bądź e-mailowo, kody GTU muszą się znajdować na fakturze, a w wersji elektronicznej oznaczone w inny sposób (np. opisowo w mailu).

 

5. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_ 01 GTU_ 13
Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie 1 we właściwych polach odpowiadających symbolom od
GTU_ 01 do GTU_ 13 w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp
Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie

 

6. Oprócz kodów GTU faktury sprzedaży (niektóre dotyczą również zakupu) powinny zawierać także oznaczenia literowe
 • FP – faktura do paragonów, w nowym JPK jest obowiązek umieszczania faktur dla osób fizycznych i firm wystawionych do paragonów.  Kwota z tych faktur nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu podatku należnego, gdyż znajduje się na raporcie z kasy fiskalnej
 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą (oznaczenie dotyczy zarówno faktur sprzedaży jak i zakupu)
 • MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
 • MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (oznaczenie dotyczy zarówno faktur sprzedaży jak i zakupu)
Uwagi ogólne
Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np WNT, import usług)
Sprzedaż ewidencjonowaną przy użyciu kasy rejestrującej oraz sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nieobjętą obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej należy wykazać w ewidencji w
wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku
W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam
otrzymał i wyświadczył te usługi Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług (np.transportowych czy szkoleniowych)
W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art 89 a ust 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń
kodów grup towarów i usług GTU.
Szanowni Państwo, to co przedstawiłam powyżej to tylko informacje w pigułce, wszystko i tak będzie weryfikowane w praktyce po 1 listopada

Szczegółowy opis kodów GTU:

GTU_01
Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02
Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. W przepisach tych jest mowa o następujących towarach:
a. benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);
b. benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 S12 90, CN 2207 20 00);
c. gaz płynny (LPG) (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
d. olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
e. oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
f. paliwa typu benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
g. paliwa typu nafta do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
h. pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
i. paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
j. biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, z późn. zm.);
k. pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05
Dostawa odpadów określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT; do odpadów tych należą:

1) wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0),
2) odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0),
3) odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0),
4) pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0),
5) odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0),
6) odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0),
7) niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0),
8) odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27),
9) surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2),
10) surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0),
11) surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0),
12) surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0),
13) surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0).

GTU_06
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Przekładając to na prostszy język, poniżej znajdziesz wykaz tych towarów.

a. tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0),
b. kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0),
c. folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0),
d. procesory (PKWiU ex 26.11.30.0),
e. komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1),
f. dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0),
g. dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0, ex 58.29.11.0, ex 58.29.29.0 oraz ex 59.11.23.0),
h. telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0),
i. konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0),
j. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0),
k. kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0).

GTU_07
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT; do
towarów tych należą:

1) klasyfikowane w grupowaniu CN 7106:
a. proszek srebra,
b. srebro techniczne czyste,
c. srebro o wysokiej czystości,
d. stopy srebra,
e. srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur,

2) klasyfikowane w grupowaniu CN 7108:
a. proszek złota,
b. złoto technicznie czyste,
c. złoto o wysokiej czystości,
d. złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
e. stopy złota;

3) klasyfikowane w grupowaniu CN 7110:
a. proszek platyny,
b. proszek palladu,
c. proszek irydu,
d. proszek rodu,
e. platyna technicznie czysta,
f. pallad technicznie czysty,
g. iryd technicznie czysty,
h. rod technicznie czysty,
i. platyna o wysokiej czystości,
j. pallad o wysokiej czystości,
k. iryd o wysokiej czystości,
l. rod o wysokiej czystości,
m. platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu,
irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,
a. stopy platyny,
b. stopy palladu,
c. stopy irydu;

4) klasyfikowane w grupowaniu CN 7112:
a. złom złota,
b. odpady srebra,
c. złom srebra,
d. złom platyny,
e. złom palladu,

5) artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym (CN 7113),
6) artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (CN 7114), z wyłączeniem dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne oraz wyrobów kultu religijnego;
7) monety (CN 7118),
8) klasyfikowane w grupowaniu CN 9602 wyroby z bursztynu,
9) klasyfikowana w grupowaniu CN 9706 00 00 (obejmującym antyki o wieku przekraczającym 100 lat) biżuteria artystyczna,
10) wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.31.0),
11) wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.32.0),
12) wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.35.0),
13) wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.36.0),
14) wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.41.0),
15) wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.43.0),
16) wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.10.51.0),
17) wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.10.52.0),
18) pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.61.0),
19) pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.62.0),
20) pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.65.0),
21) pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.66.0),
22) kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.71.0),
23) kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.73.0),
24) pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24.31.10.0),
25) pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24.31.20.0),
26) wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane(PKWiU 24.32.10.0),
27) wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane (PKWiU 24.32.20.0),
28) kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0),
29) arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0),
30) drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.34.11.0),
31) srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0),
32) złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0),
33) aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0),
34) odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU ex 24.45.30.0),
35) części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0).

GTU_09
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o
którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

GTU_10
Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 z późn. zm.).

GTU_12
Świadczenie niektórych usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych,
badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.