Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Pilotaż Przemysł 4.0

Nabór: 28.04.2021 – 30.06.2021
Kto może uzyskać dofinansowanie:
Celem pilotażu Przemysł 4.0 jest wsparcie małych i średnich (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorstw produkcyjnych.

Przez przedsiębiorstwo produkcyjne oferujące swoje wyroby na sprzedaż rozumie się przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie PKD (ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wskazującym na prowadzenie działalności produkcyjnej.

Grant mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej.

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, oferujący swoje wyroby na sprzedaż, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

Zasady finansowania:

Grant może być przyznany na projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zadania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z mapy drogowej wnioskodawcy.
W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:

1) Big Data oraz działania związane z analizą danych;
2) Roboty przemysłowe;
3) Przemysłowy Internet rzeczy;
4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
5) Cyberbezpieczeństwo;
6) Chmura obliczeniowa;
7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
8) Sztuczna inteligencja;
9) Blockchain;
10) Druk addytywny (druk 3D).

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się następujące koszty:

1) usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej (koszt do 100 000,00 zł).
Koszty będą również kwalifikowane jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

2) usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy drogowej;
3) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości;
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc ,
d) będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).
Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku potrzeby konsultacji, telefony i mejle można kierować do:
Piotr Szablewski
Kom. 573 444 043
piotr.szablewski@ldb.net.pl